Villkor för utdelning av bidrag/stipendier

Gemensamma / Allmänna villkor och förutsättningar

 • Stiftelsens och testamentets bestämmelser om ändamål och syfte är ytterst avgörande för alla beslut om utdelning d v s ”främja barnens och ungdomarnas utveckling som motsvarar deras gåvor och fallenhet” samt deras vård och fostran.
 • Stipendier/bidrag lämnas endast till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar, som är skrivna inom Norrköpings kommun.
 • Villkor för bidrag är att i ansökan angivet ändamål och inriktning följs samt att kostnadsredovisning lämnas till stiftelsen när projektet/prestationen slutförts.
 • Bidragstagare, som uppenbart bryter mot villkoren för bidraget kan krävas på återbetalning av hela eller delar av bidraget.
 • Vid större eller speciella projekt kan styrelsen utse särskild person (ledamot eller annan) som följer projektet och tillika är kontaktperson mellan bidragstagaren och styrelsen.
 • För större projekt/bidrag eller när särskilda skäl bedöms föreligga kan viss del av bidraget utbetalas i början och/eller under projekttiden.
 • Vid bedömning av om bidrag skall utgå eller ej liksom storleken på bidraget beaktas om organisationen/föreningen tidigare erhållit bidrag från stiftelsen.
 • Flerårigt bidrag till samma ändamål kan lämnas om särskilda skäl härför föreligger.
 • Av stiftelsen fastställt och i hemsidan intaget särskilt formulär för bidragsansökan bör alltid bifogas ansökan liksom årsredovisning och stadgar.

Särskilda bestämmelser om inriktning och ändamål

Under beaktande av vad som anges under avsnittet ovan gäller följande riktlinjer för utdelning av stipendier/ bidrag från stiftelsen:

 • Årliga stipendier (5 st) till elever vid Uppsala universitet och De Geersgymnasiet 
  (5 st) i Norrköping samt till kommunens samfond för lärares förkovran enligt testamentets bestämmelser.
 • Stipendium kan även lämnas för ledareutbildning avseende barn-och ungdomsverksamhet på förslag av Norrköpings Idrottsförbund eller Norrköpings föreningsråd. Sådant stipendium skall utgå med samma belopp som fastställts för elev vid De Geersgymnasiet. Nämnda råd och förening förutsätts upplysa sina medlemmar om möjlighet till ledarestipendium.
 • Bidrag/stipendium för ledareutbildning som anordnas genom organisation eller föreningkan utgå efter ansökan från organisationen/föreningen. Sådant bidrag kan utges medsammanlagt högst fem gånger ovannämnda stipendiebelopp per organisation/förening och kalenderår såvida icke särskilda skäl föreligger för högre belopp.
 • Bidrag till nyskapande projekt/ändamål för barn och ungdomar, med mål och sikte att öka antalet medlemmar i verksamheten, skall prioriteras.
 • Bidrag kan även lämnas till barn-och ungdomsorganisationer med speciella behov ex. handikapporganisationer eller liknande.
 • Stipendium/bidrag lämnas icke till föreningars ordinarie verksamhet, personalkostnader, utlandsresor eller enskilda personer såvida icke särskilda skäl bedöms föreligga.
 • Bidrag lämnas icke heller till ändamål som staten, landstinget eller kommunen har huvudansvaret för.

Antagna av stiftelsens styrelse 2002-06-14; § 69 och gäller fr o m juli 2002 och tills vidare. Reviderade av styrelsen 2004-04-19; § 24 samt 2006-01-16; § 14 med giltighet fr o m 2006.