Gustavianska Stiftelsens Historia

Norrköpingsborna reagerade mot alla fattiga barn som sprang omkring på gatorna. I Norrköpings Tidningar infördes följande upprop år 1768:

"Wärdaste Wenner och Medborgare. Hvad spektakel se vi här i staden dagligen för våra ögon uti oskyldiga fattiga fader- och moderlösa barn, så länge de kunna snugga och tigge till en bit bröd? Huru många sådane finnes icke än mer inom staden, som vi icke se, hvilka antingen äro så späda att de ej kunna krypa ut, eller så nakna, att de för blygd skulld, ej kunna visa sig, eller ock för frost ej förmå vistas utom sina kojor?"

 

Gustavianska Barnhusinrättningen öppnades på Gustav III:s kröningsdag den 29 maj 1772. Syftet var att fattiga och värnlösa barn skulle få kläder, föda, nyttig undervisning samt ett yrke.

Barnhuset inrymdes redan från bötjan på Bråddgatan. Det nybyggda Gustavianska Barnhuset från 1838 finns fortfarande kvar på Bråddgatan. Ledningen sköttes av en direktion. Genom ett nytt reglemente 1870 ersattes direktionen av en styrelse.

Ekonomin var under många år ett stort problem. Men år 1865 ljusnade det. Då fick stiftelsen en stor donation av Anders Alreik som gav ekonomisk stadga åt arbetet. Gåvan var stötre än hela Norrköpings stads budget!

 

År 1893 kompletterades barnhuset för pojkar med ett hem för flickor vid Fridtuna söder om nuvarande Vasaparken. År 1901 såldes barnhuset på Bråddgatan. Därmed upplöstes det 130-åriga gossinternatet. Pojkarna utackorderades till fosterföräldrar fram till 1937.

Gustavianska Stiftelsen bedrev kvalificerad yrkesutbildning vid den Gustavianska Husmodersskolan på Leonardsberg mellan åren 1938-1974. Fastigheten överläts till Norrköpings kyrkliga samfällighet inom Svenska kyrkan som använde Leo­nardsberg som kurs- och lägergård.

Från mitten av 1970-talet delades bidrag ut till enskilda barn och ungdomar. Sedan bö1jan av 1990-talet delar Gustavianska Stiftelsen ut föreningsbidrag till goda än­damål för att stödja verksamhet för barn och ungdomar. Bidragen uppgår numera till cirka 1,5 miljoner kronor per år.

En presentation görs av en del större bidrag från Gustavianska Stiftelsen för att stödja verksamhet för barn och ungdomar de senaste åren. I många fall är det ungdomsföreningar som får bidrag för att utveckla föreningsverksamheten . Stiftelsen delar även ut årliga stipendier enligt Anders Alreiks testamente.

Gustavianska Stiftelsen svarar även för en omfattande värdepappers- och skogsförvaltning som utgör grunden för stiftelsens ekonomi. Det egna kapitalet uppgår till drygt 61 miljoner kronor enligt balansräkningen.

Gustavianska Stiftelsen,
genom Freddy Alm - ordförande